Schmallenbergvirus

23-12-2011

Beste Melkveehouder,

Hieronder informatie over het Schmallenbergvirus die te vinden is op de website van het ministerie van LEI. In de brief staat dat er een meldingsplicht is, dit geeft vaak wat onrust onder veehouders. Dierenkliniek Deventer adviseert om bij lammeren of kalveren met afwijkingen de Dierenkliniek te bellen, zodat wij kunnen kijken wat vervolgstappen zouden moeten zijn.

Meer schapenbedrijven met misvormd geboren lammeren
Nieuwsbericht | 21-12-2011

Op dit moment zijn er 30 schapenbedrijven bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bekend waar misvormd geboren lammeren zijn aangetroffen. Daarnaast zijn er nog 16 bedrijven die contact hebben opgenomen met de GD omdat zij ook te kampen hebben met verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft inmiddels bij 13 van 27 onderzochte lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In de monsters van twee misvormde kalveren die zijn onderzocht, is het virus niet aangetroffen.

Actuele ontwikkelingen
(meer…)

Nieuwsflits december

12-12-2011

Verantwoord medicijngebruik

Binnen de (melk)vee-sector zijn er veel veranderingen aanstaande, deze zijn op vergaderingen van FrieslandCampina, in de media en via onze nieuwsflitsen al eerder geïntroduceerd. Met deze nieuwsflits willen we u hierover nader informeren.

Wat is er nieuw?

In 2012 moet elke melkveehouder verplicht:

 1. een bedrijfspecifiek gezondheidsplan (BGP) hebben
 2. een bedrijfspecifiek behandelplan (BBP) hebben
 3. een contractuele (bilaterale) relatie aangaan met een geborgde rundveedierenarts.

Wat kunt u hiervoor doen?

Als voorbereiding op het invullen van het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan adviseren wij u het meegestuurde kaartje in te vullen. Dit zorgt ervoor dat we het bedrijfsgezondheidsplan sneller en gerichter kunnen invullen. Ook kunt u in uw Dierenkliniek Deventer map vast kijken naar het bedrijfsbehandelplan wat we een tijd geleden hebben verstrekt. Dit geeft u enig idee over de werkwijze.

Hoe gaat het met de antibiotica?

Dierenkliniek Deventer levert de logboekgegevens van de verstrekte diergeneesmiddelen op uw melkveebedrijf rechtstreeks door naar de Vetcis database. Vanuit deze database kunnen de dierdagdoseringen conform de geldende afspraken binnen de sector uitgerekend worden. Ook kan de hoeveelheid gebruikte 3e keus middelen worden bepaald.
De dierdagdoseringen van uw bedrijf over de jaren 208,2009,2010 en 2011 hebben wij laten berekenen uit onze administratie. Deze kunnen we tijdens het invullen van het BBP en BGP bespreken.

Planning

Vanaf volgende week willen we beginnen met het bespreken van het BGP en BBP. Het bedrijfsgezondheidsplan willen we invullen met behulp van het Vee-online concept. Hiervoor zullen we dus samen met u achter de computer plaatsnemen.
Het invullen van het BBP, BGP en het contract zal op de bedrijven die in de begeleiding zitten tijdens de routinevisites plaatsvinden. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken om deze formulieren in te vullen.

Nieuwsflits oktober

17-10-2011

Opstallen van jongvee

Na een heerlijk warme nazomer zullen binnenkort de koeien, pinken en kalveren weer op stal komen. Voordat het zover is moeten een aantal zaken vast op een rijtje gezet worden. Interessant om te weten is of de pinken buiten de groei hebben gehaald die van ze verwacht werd. Hier is een handig instrument voor bedacht en dat is het meten van de borstomvang. Via de dierenkliniek zijn meetlinten en de groeicurve voor jongvee te verkrijgen. Mochten de dieren de verwachte groei niet gehaald hebben dan moet men zich afvragen wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn geweest. Daarnaast is het zinvol om de dieren op dracht te controleren zodat eventuele verwerpers opgespoord worden. Een aantal oorzaken van groeivertraging zijn hieronder opgesomd.

Maagdarmwormen en longwormen

Bij koeien komen verschillende soorten maagdarmwormen voor. Naast de maagdarmwormen kan ook de longworm voorkomen. In sommige gevallen kan een zware besmetting tot longontsteking leiden. De verschijnselen bij een besmetting met maagdarmwormen zijn: vermageren, diarree en een doffe stekelige vacht. De specifieke verschijnselen bij een besmetting met  longwormen zijn: hoesten na opjagen, neusuitvloeiing en een versnelde ademhaling. Om er achter te komen of dieren een besmetting met maagdarmwormen/longwormen hebben opgelopen kan mestonderzoek of bloedonderzoek gedaan worden. Aan de hand hiervan kan tevens bepaald worden of het zinvol is om de dieren te ontwormen. Het gebruik van ontwormmiddelen moet terughoudend worden ingezet om te voorkomen dat net als bij de schapen de wormen resistent(ongevoelig) worden voor de gebruikte werkzame stoffen. Ontwormen kan op meerdere manieren de meest voor de hand liggende is de pour-on (vloeistof over de rug gieten) , daarnaast kan men een injectie of een orale oplossing geven. Een longworm-besmetting  kan ook voorkomen bij melkkoeien, het zijn dan vooral de vaarzen die hoesten bij het opstaan of opjagen bijvoorbeeld naar de melkstal.

Pinkengriep

Pinkengriep is een aandoening die vaak in het najaar wordt gezien. Pinkengriep wordt veroorzaakt door virussen (para-influenza3 en BRSV). De virussen zijn eigenlijk altijd wel aanwezig op een melkveebedrijf maar geven geen verschijnselen omdat het afweersysteem van de volwassen dieren de virussen kan onderdrukken. Tot een leeftijd van 1 jaar zijn de kalveren en pinken echter erg gevoelig voor deze virussen en kunnen er ziek van worden. Als de dieren ziek worden van de virussen valt de weerstand weg en kunnen de bacteriën de ziekteverschijnselen nog verergeren. Op stal komen verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. De infectiedruk in de stal gaat daardoor snel omhoog. In het najaar zijn de nachten koud en de dagen relatief warm daarbij is de luchtvochtigheid erg hoog. Dit zijn ideale omstandigheden voor een virus om zich te verspreiden. Om het risico op pinkengriep te minimaliseren kunnen een aantal maatregelen genomen worden.

 • Ventilatie optimaliseren
  • Zorg voor voldoende instroom van verse lucht en afvoer van uitgeademde gassen.
  • Voorkom ten allen tijde tocht (luchtsnelheden>0,2 m/s op dierniveau)
 • Scheren van de dieren
  • Dieren kunnen na geschoren te zijn de warmte beter afgevenà hebben minder last van hittestress en nemen meer voer op.
 • Ent de dieren voordat ze op stal gaan of op het moment dat ze op stal komen. Het is verstandig om dieren tot een jaar leeftijd te enten.
  • Het is goed om per bedrijf een entschema op te stellen i.v.m. specifieke omstandigheden per bedrijf. Enten kan via een neusenting of injectie.
  • Om de infectiedruk op een bedrijf te verlagen is het overigens het meest optimaal om het jaarrond te vaccineren tegen pinkengriep.
 • Mochten de dieren de verschijnselen van pinkengriep (sloom, te lage voeropname, neusuitvloeiing, versnelde ademhaling, hoesten en hoge koorts) vertonen neem dan contact op met de dierenkliniek en overleg over de behandeling.

Mineralen voorziening

Uit veel kuilanalyses blijkt dat er wat betreft bepaalde mineralen en sporenelementen (selenium, koper en bijvoorbeeld magnesium) tekorten gevonden worden. Als er aan het jongvee 3-4e snede wordt gevoerd is het dus extra belangrijk om jongveemineralen bij te voeren of de dieren van bolussen te voorzien. Zeker omdat deze dieren vaak geen brok krijgen. Om te controleren of de dieren voldoende mineralen binnen krijgen kan van 5 dieren bloed onderzoek gedaan worden zodat men weet waar men staat als het om mineralen gaat.

Nieuwsflits September

03-10-2011

Verantwoord medicijngebruik

De media heeft de laatste tijd veel aandacht voor het gebruik van antibiotica in de melk)veehouderij. Ook de politiek heeft hierover een standpunt ingenomen. In 2012 zal er 20% minder antibiotica gebruikt moeten worden ten opzichte van het referentie jaar 2009. In 2013 zal dit gebruik zelfs met 50% moeten zijn verminderd. Ook zal er misschien een verbod komen op bepaalde middelen (3de keuze antibiotica). Staatssecretaris Bleker zal hierover in het najaar besluiten nemen.

3de keuze middelen

Een vermindering van het antibioticumgebruik kan worden gehaald door aandacht voor de volgende zaken:
1) bewustwording van de gebruikte hoeveelheid
2) kennis over hoe antibiotica te gebruiken
3) kennis over wanneer welke  antibiotica gebruikt moeten worden
4) de inzet van preventieve maatregelen om het gebruik te verminderen.
Hiervoor zijn de volgende instrumenten gemaakt; de dierdagdoseringen, het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan.

De dierdagdoseringen is een maat voor de hoeveelheid gebruikte antibiotica op uw bedrijf. In het bedrijfsbehandelplan staat per aandoening het te gebruiken antibioticum, overigens na overleg met u. Als laatste staan in het bedrijfsgezondheidsplan de preventieve maatregelen die op uw bedrijf genomen kunnen worden om het antibioticumgebruik te verminderen. Per 1 april 2012 zal FrieslandCampina controleren of het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan op uw bedrijf aanwezig is.

FrieslandCampina heeft daarnaast een cursus verantwoord medicijngebruik gemaakt. Deze cursus zal twee middagen beslaan. Hierbij komen in de eerste middag het bedrijfsbehandelplan, het gebruik van antibiotica en de toedieningswijze van antibiotica aan de orde. Als laatst zal worden gedemonstreerd hoe met eenvoudige technieken bepaalde aandoeningen (o.a. lebmaagverplaatsing) kunnen worden ontdekt. In de tweede middag zal de nadruk liggen op preventieve maatregelen door middel van het bedrijfsgezondheidsplan. Het zijn zeer praktische middagen met veel overleg tussen de veehouders. Een groot gedeelte van onze veehouders heeft zich aangemeld voor deze cursus. Ruben zal waarschijnlijk een groot gedeelte van deze middagen verzorgen.

Dierenkliniek Deventer heeft de volgende planning voor wat betreft het bovenstaande. Eind oktober/begin november  zal de eerste cursusmiddag gegeven worden. Hierna zal de tweede cursusmiddag in december volgen. In december zal ook de start zijn van het bespreken van het bedrijfsbehandelplan en –gezondheidsplan op de bedrijven. Dit overleg zal op het bedrijf plaatsvinden tijdens de bedrijfsbegeleiding of op andere contactmomenten. Het is wel goed te bedenken dat deze bespreking enige tijd zal vergen en dat daarvoor tijd moet worden vrijgemaakt.

De dierdagdoseringen voor uw bedrijf zullen door een onafhankelijke organisatie worden berekend, wanneer deze cijfers bekend worden is nu nog niet duidelijk. Veehouders dit die al zelf willen doen kunnen hun gebruik invullen op de website www3.lei.wur.nl/antibiotica. De Dierenkliniek kan desgevraagd een lijst van de gebruikte medicijnen voor u uitdraaien.

We zullen ervoor zorgen dat iedere melkveehouder per 1 april 2012 zal  voldoen aan de voorwaarden van de FrieslandCampina. Overigens geldt dat melkveehouders die niet leveren aan FrieslandCampina, ook een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan en gezondheidsplan moeten hebben. Uiteraard zullen we ook deze bedrijven bedienen.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet en bel naar de praktijk.

Vriendelijke groet namens,

Arnold Baas, Karin van Heuven van Kats,  Elske van der Mik, Bert Gerrits en Ruben Tolboom

Nieuwsflits augustus: “Zonnebrand”

24-08-2011

Ondanks dat de zomer dit jaar niet heel veel zonuren liet zien, zien we de laatste tijd toch wel weer een aantal runderen met zonnebrandverschijnselen (verbrande huid door de zon). Soms zijn dit kalveren en soms (droge) koeien. Vaak hebben ze veel witte vlekken, maar niet altijd. Deze nieuwsflits gaat over deze aandoening en wat u er eventueel aan zou kunnen doen. (meer…)

Open dag bij de familie Roeterdink

15-07-2011

Tijdens deze open dag was er de hele dag gelegenheid tot het invullen van 3 vragen in de stand van Dierenkliniek Deventer en zo kans te maken op een mooi boek: “Beschouw ons maar als een uitzondering”.

De volgende vragen moesten worden beantwoord:
1. Hoe is het gemiddelde tankcelgetal van alle Nederlandse melkveebedrijven veranderd tussen 1970 en 2010?
A. Celgetal is gedaald van 400.000 naar 250.000
B. Celgetal is gestegen van 150.000 naar 200.000
C. Celgetal is gedaald van 550.000 naar 210.000

2. Wat is de huidige gemiddelde tussenkalftijd in Nederland?
A. 405 dagen
B. 420 dagen
C. 435 dagen

3. Wat is de schofthoogte van de allerkleinste koe (7 jaar oud) ter wereld?
A. 66 cm
B. 77 cm
C. 88 cm

De juiste antwoorden zijn C, B, en B.

Uit de ruim honderd ingevulde antwoordformulieren, waren er maar 6 met de juiste antwoorden. Hieruit is willekeurig 1 formulier getrokken en de gelukkige winnaar is: familie Beltman, Frieswijkerweg12 te Schalkhaar: Gefeliciteerd!

Lees hier ook het kranten artikel uit de Nieuwe Bathmense Krant

Nieuwsflits Juli

12-07-2011

Problemen rondom tweelingdracht

De zomer zal de komende maanden weer van zich doen spreken. Hierbij horen helaas de problemen van verse koeien en dit geldt zeker voor de koeien die een tweeling hebben gehad. Als dierenarts worden we regelmatig geroepen bij koeien die een tweeling ter wereld hebben gebracht of aan het brengen zijn. Met andere woorden: de tweelingdracht, geboorte en het opstarten van de koe verlopen meestal niet vlekkeloos. Ongeveer 92 % van de vaarzen die uit een tweeling geboren worden en een broertje hebben zijn kween en dus onvruchtbaar. Door bloedonderzoek kan met 100% zekerheid worden bepaald of een kalf een kween is (kosten 70 euro).

Problemen tijdens de dracht

De problemen die wij zien beginnen al tijdens de dracht. We worden regelmatig gebeld om een bloedje te tappen van een verwerper. Onder een verwerper wordt verstaan een rund dat verwerpt tussen 100 en 260 dagen dracht. Binnen 7 dagen na verwerpen dient een bloedmonster (verplicht) van de verwerper te worden ingestuurd voor Brucella onderzoek. Wacht met afvoer van de verwerper totdat de uitslag bekend is. Zowel de dierenartskosten als het laboratoriumonderzoek van Brucella en tevens IBR, Leptospirose, Salmonella en Neospora worden, als u daarvoor een tankmelkabonnement heeft, niet in rekening gebracht.
(meer…)

Nieuwsflits mei 2011

07-06-2011

De laatste tijd staat de pers vol met berichten over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Hierbij is vooral het risico op het ontstaan van resistente bacteriën bij de mens van belang. Daarom heeft de toenmalige Minister van Landbouw vorig jaar besloten dat er in 2011 20% minder antibiotica moet worden gebruikt en deze reductie moet in 2013 zijn opgelopen tot 50%. Als Dierenkliniek Deventer vinden we dit onderwerp erg belangrijk en werken daarom transparant door centrale registratie van voorgeschreven en geleverde antibiotica (centrale database heet VetCIS). Met deze data kan de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit bepalen in welke sectoren van de veehouderij het meeste antibiotica wordt gebruikt. Ook wordt duidelijk welke dierenartsen het meeste antibiotica voorschrijven en aan welke UBN’s deze antibiotica wordt geleverd. (meer…)

Cursussen 2011 Dierenkliniek Deventer

28-02-2011

Onderstaande studiemiddagen worden in 2011 georganiseerd door Dierenkliniek Deventer. Het doel van de studiemiddagen is het verhogen van het kennisniveau door middel van bedrijfsbezoeken en praktische tips. Dit wordt bereikt door in kleine groepjes (8-10 veehouders) op een bedrijf van een deelnemer van elkaar te leren.

De kosten van de verschillende cursussen zijn € 50.- per middag, bij 2 studiemiddagen dus € 100.- voor de gehele cursus. De studiemiddagen zullen waarschijnlijk zowel voor als na de zomerperiode gegeven worden.

Aanmelden kan telefonisch (0570-657000) of via de mail rtolboom@dierenkliniekdeventer.nl.

Cursus Jongvee-opfok

In deze praktische cursus wordt de opfok van (jonge) kalveren belicht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de biestverstrekking en het meten van de kwaliteit van de biest. Daarnaast wordt de overgang naar (kunst)melk besproken en hoeveel (kunst)melk er verstrekt moet worden. Ook de huisvesting en het klimaat waarin de kalveren worden opgefokt komt aan bod. Als laatst worden ziekteverwekkers besproken. De cursus wordt gegeven op een middag van 13.30 tot 16.30.

Cursus Salmonella

Deze cursus is opgezet door FrieslandCampina en de KNMvD (organisatie van dierenartsen). Melkveehouders van FrieslandCampina hebben hierover bericht ontvangen.

Sinds enige jaren wordt de melk in de tank enkele keren per jaar onderzocht op afweerstoffen tegen Salmonella. Bij 2x een ongunstige uitslag (met afweerstoffen) komt het bedrijf in niveau 2. Bij dit niveau wordt het verplicht de cursus Salmonella te volgen of zich aan te melden voor het GD-programma Salmonella onverdacht.

De cursus duurt 2 middagen (13.30-16.30) en zal gaan over de bacterie Salmonella, de ziekte, bestrijding en natuurlijk het meest belangrijk: de preventie. Door meer kennis te krijgen over het management rondom de Salmonella-problematiek worden preventieve maatregelen tegen andere ziekten (BVD, Paratbc) ook duidelijker.

Aanmelden moet via Q-lip. Voor de eerste 6000 deelnemers die zich voor 31 maart aanmelden in Nederland wordt een subsidie gegeven van €50.- door FrielandCampina. Na het volgen van de twee cursusmiddagen zal er een certificaat worden uitgereikt wat tevens een bewijs is van het volgen van de cursus.

Cursus verantwoord medicijngebruik

Deze cursus is ook opgezet door FrieslandCampina. Zij zullen u binnenkort over de mogelijkheid van het volgen van deze cursus inlichten. De stof die wordt behandeld is de volgende: de toedieningwijze van geneesmiddelen, naalden/spuiten, bewaren van medicijnen, behandelplannen, de resistentie-problematiek en verschillen tussen antibiotica.

De cursus duurt 2 middagen (13.30-16.30). Na het volgen van de twee cursusmiddagen zal er een certificaat worden uitgereikt wat tevens een bewijs is van het volgen van de cursus.

Jaarlijkse informatiebijeenkomst

11-01-2011

Beste veehoud(st)ers,

Hierbij een vooraankondiging van onze jaarlijkse informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 februari 2011 vanaf 20.00 uur in zaal Boode te Bathmen. Voor deze avond hebben wij een zeer vooraanstaande spreker bereid gevonden een inleiding te verzorgen op deze avond: namelijk professor/dierenarts Henk Vaarkamp (zie het bijgevoegde artikel). Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! Begin februari ontvangt u nog een specifieke uitnodiging voor deze avond.

Met vriendelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats

Lees het artikel (.pdf)