Nieuwsflits december 2016 – Stop slepende melkziekte

07-12-2016

Beste Melkveehouders,

In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan de preventie van slepende melkziekte. Regelmatig worden wij nog bij een verse koe of vaars geroepen die het de eerste weken van de lactatie prima deed en welke nu te weinig melk geeft en te weinig voer opneemt. Klinisch onderzoek en een meting met de keto-tester bevestigen vaak het vermoeden van slepende melkziekte.

Simpel gezegd is slepende melkziekte niets anders dan een onbalans tussen energie-inname en energie-verlies. De koe kan zelf geen rem zetten op de hoeveelheid melk die zij produceert. Dit leidt er toe dat op het moment dat zij volop melk produceert en onvoldoende energie uit haar voer kan halen ze lichaamsvet af gaat breken. Ze komt in een situatie terecht waarbij ze steeds meer vet af gaat breken en steeds minder voer opneemt. Als er niet tijdig wordt ingegrepen is er een grote kans op een lebmaag verplaatsing. Daarnaast hebben koeien met slepende melkziekte een onderdrukte “weerstand” waardoor ze rond kalven een verhoogde kans hebben op mastitis, aan de nageboorte blijven staan en baarmoederontsteking. Vaak zien we ook dat dieren die slepende melkziekte hebben doorgemaakt verminderd vruchtbaar zijn of cysteus worden.

Belangrijker nog dan het behandelen van slepende melkziekte is het voorkómen van slepende melkziekte. De sleutel hiervoor ligt al in de voorgaande lactatie en de daar op volgende droogstand en afkalving.
Ondanks allerlei preventieve maatregelen lukt het soms niet om alle koeien en vaarzen op de juiste manier de droogstand te laten doorlopen en ontstaan hoogrisico dieren.
Voorbeelden van hoogrisico dieren zijn:

 • Conditie >3,5 de droogstand in
 • Dieren met een verlengde droogstand
 • Kreupelheid in de droogstand
 • Uitgelopen vaarzen
 • Koeien/vaarzen drachtig van een tweeling

Op uw MPR uitslag heeft u al een indicatie van het voorkomen van slepende melkziekte op uw bedrijf. Maar wilt u zelf eens in beeld brengen hoeveel dieren er bij u op het bedrijf slepende melkziekte doormaken dan kan dat ook. Hiervoor hebben wij de zogenaamde Keto-test strips (test in de melk) op de praktijk beschikbaar met een handige registratie-lijst die u samen met uw dierenarts kunt bespreken.

Voor de hoogrisico dieren hebben wij de kexxtone beschikbaar. Dit is een bolus die 3 tot 4 weken voor het kalven in de pens van de koe wordt gebracht en er voor zorgt dat er voldoende energie voor de koe beschikbaar komt. Gedurende de maand december krijgt u bij bestelling van 5 bolussen kosteloos 1 kexxtone schieter, een verpakking Keto-tests (20 strips) en een handig registratie formulier meegeleverd.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Schmallenberg: Het verhaal van de knut en de koe

14-11-2016

en verder: Pas op met afvoer van (mogelijk) drachtige koe

Het loopt niet lekker bij de melkkoeien; productie blijft achter en de mest is veel te dun. Koeien hebben aanhoudende koorts, productiedaling en traanogen (of zelfs met pus). Door de kenners ook wel betiteld als: er gaat iets rond.

Dit ‘iets’ kan het Schmallenbergvirus zijn. Deze ziekte is voor het eerst beschreven in 2011 in het Duitse Schmallenberg en ook dit jaar zijn er meerdere bedrijven positief getest op afweerstoffen binnen de landsgrenzen. Geiten en schapen zijn ook gevoelig voor het virus, mensen niet!
Besmetting zorgt naast koorts en diarree voor abortus en misvormd geboren kalveren. De dieren hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. De verschijnselen zijn het gevolg van een virusbesmetting van het moederdier tijdens de dracht tussen de 60 en 120 dagen. Bij het jongvee kan koorts en diarree waargenomen worden, maar een infectie kan hier ook subklinisch, dus zonder duidelijke verschijnselen, verlopen.

De knut is aanstichter van het kwaad. Wanneer deze vlieg bloedzuigt besmet zij de koe met het virus. Eitjes worden gelegd in een warme mestrijke omgeving waar de larven na een paar dagen uitkomen. Een larve kan tot 7 maanden voortleven en dus ook een winterperiode overleven. Er is geen besmetting van vlieg op larve, waardoor eventuele overwinteraars in principe vrij zijn van het virus. De volwassen knut zelf is niet bestand tegen nachtvorst.Een echte behandeling voor een infectie met het Schmallenbergvirus bestaat niet.

De behandeling van zieke dieren moet gericht zijn op het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties en het tijdig inroepen van de dierenarts wanneer de geboorte van een kalf of lam moeizaam verloopt.De maatregelen ter bestrijding van de ziekte zijn vooral gericht op beperken van verspreiding via insecten: adequate vliegenbestrijding voor dieren buiten, en goede ventilatie i.c.m. madendood binnen. De aanstaande winter zal tevens helpen de hoeveelheid volwassen knutten te verminderen.Diagnose is mogelijk via afweerstoffenonderzoek in het bloed.
Tot slot: er zijn een veelvoud van veroorzakers van diarree en productiedaling, waarbij het effect van te kort geconserveerde mais voeren niet vergeten mag worden. Grootste verschil met Schmallenberg (of een andere infectieuze veroorzaker) is dat deze dieren geen hoge koorts hebben.

Pas op met afvoer van (mogelijk) drachtige koe

In de Wet dieren staat een bepaling dat hoogdrachtige koeien niet meer vervoerd mogen worden over de openbare weg en dus ook niet naar het slachthuis. Hoogdrachtig betekent in deze zaak: meer dan 8 maanden drachtig = over 90% van draagtijd = meer dan 252 dagen na inseminatie of dekking. Een jaar geleden is er ook een veehouder in een proefproces veroordeeld voor het laten slachten van een koe met een groot kalf er in. De nVWA let tegenwoordig erg goed op bij de slacht en neemt actie wanneer er een koe aan de slachtlijn hangt met een (groot) kalf er in. Als veehouder kunt u een boete tegemoet zien van € 1500. Als excuus wordt niet geaccepteerd dat u zegt: “ik wist niet dat de koe drachtig was…”.
Soms wordt door de nVWA contact gezocht met de dierenartsenpraktijk om te verifiëren of er door ons een diagnose is gesteld op dracht. Wanneer u (en uw handelaar) dus twijfelt of niet zeker weet of een koe drachtig is en u wilt deze koe afvoeren naar de slacht: neem dan geen risico en bel uw dierenarts om een antwoord te krijgen of de koe wel of niet naar de slacht mag. Dit kost een stuk minder dan de bovengenoemde boete!

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Nieuwsflits oktober; Van antibioticamelk tot kalverbodywarmer

23-10-2016

Met deze keer diverse (korte) onderwerpen om u van de laatste nieuwtjes op de hoogte te houden. Veel leesplezier!

Antibiotica in de melk?

De laatste tijd bereiken ons meerdere vragen over de wachttijd van medicijnen.
Algemeen geldt het volgende:

 • Indien u netjes volgens de bijsluiter behandeld, dan kunt u de door de fabrikant opgegeven wachttijd hanteren:
  • Juiste dosering (juiste inschatting van het gewicht van het dier)
  • Juiste lengte van de therapie in dagen
  • Juiste toediening (in het uier, in de spier, onderhuids etc.)

Als u om wat voor reden dan ook afwijkt (hogere dosering, langer behandelen dan de bijsluiter aangeeft etc.) van de bijsluiter wordt het gebruik van het medicijn Off-Label (afwijkend van de bijsluiter) dan gaat de wachttijd automatisch naar 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees tenzij anders vermeld op de bijsluiter.
Hieronder een korte uiteenzetting over het testen op de aanwezigheid van antibiotica in de melk met hier als voorbeeld procpen.
De in de bijsluiter aangegeven wachttijd voor Procpen in de melk is drie dagen. Toch worden er met de Delvotest nog regelmatig positieve melkmonsters gevonden na het aanhouden van een wachttermijn van drie dagen. Dit kan verklaard worden door de testeigenschappen van de Delvotest. Na het uitvoeren van enkele testen, is gebleken dat de Delvotest op verschillende vlakken erg gevoelig is. De belangrijkste bevindingen zijn:

 1. Het detectieniveau
  De maximale concentratie die in de melk mag zitten (MRL-waarde) voor benzylpenicilline in melk is 4 μg/kg. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat het detectieniveau van de Delvotest voor benzylpenicilline beduidend lager ligt. De detectiegrens voor benzylpenicilline blijkt rond 1 μg/kg te liggen; dit komt overeen met ongeveer 25% van de MRL-waarde.
 2. Contaminatie
  Bij onderzoek werden enkele keren antibacteriële stoffen gevonden, daar waar een negatief resultaat verwacht mocht worden. Klaarblijkelijk is de test uiterst gevoelig voor contaminatie en vindt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen (gebruik van nieuwe materialen, schone werkomgeving e.d.) zelfs onder laboratorium omstandigheden toch contaminatie plaats.
 3. Stabiliteit
  Benzylpenicilline lijkt stabiel te zijn in de rauwe melk, mits de monsters gekoeld (2-8°C) bewaard worden.
 4. Desinfectantia
  Gekeken werd naar de invloed van 4XLA, een kiemdodend speendipmiddel en betadine op de uitslag van de test. De Delvotest bleek redelijk ongevoelig voor de invloed van bovenstaande desinfectantia.

Goedkoop wordt duurkoop; TeatLock speenafsluiter van Heemskerk

In deze tijden van een lage melkprijs wordt een lage kostprijs belangrijker dan ooit. Om de kostprijs te drukken wordt ook op medicijngebied meer dan eens voor een goedkoper en alternatief gekozen. Dit kunnen imitatie producten zijn (zogenaamde generieken), producten op basis van kruiden of zelfs verdund slangengif.
Recent is gebleken dat een alternatief voor Orbeseal, genaamd TeatLock verkocht door Heemskerk, ernstige bijwerkingen geeft. Koeien behandeld met dit middel krijgen versnelde en overmatige bindweefselvorming in de speen en soms in het onderste deel van het uier. Hierdoor is het na afkalven vrijwel onmogelijk om de koe te melken, en zal zij moeten worden afgevoerd. De lak is in zo’n geval nogal wat duurder dan de brief.
Hoewel een dergelijke keuze te begrijpen is willen wij dit voorval toch aangrijpen om het belang te benadrukken van de koop van geregistreerde diergeneesmiddelen bij uw dierenarts.
Vanwege de jarenlange registratie procedures zijn deze middelen veelal duurder, maar een gezonde veestapel is nog veel meer waard niet waar?

Kalverbodywarmers

De R is weer in de maand dus de kalverbodywarmers zijn er weer! Zoals de meesten van u al weten zorgt de bodywarmer ervoor dat het kalf minder energie kwijt is om warm te blijven en dus (bijna) al zijn energie in een goede groei kan stoppen!! En hoe beter een kalf in de eerste maanden groeit, des te beter worden zijn genetische kwaliteiten benut. En dat betekent sterkere koeien met meer melk. U krijgt een bodywarmer gratis als u:

 1. De komende twee maanden (dus vanaf 21 oktober tot 21 december) de kalveren vaccineert tegen pinkengriep. Dit geldt voor de eerste keer vaccinatie met Bovipast® als ook voor de Rispoval® neusenting.

EN/OF

 1. De komende twee maanden (dus vanaf 21 oktober tot 21 december) de droge koeien laat vaccineren met Rotavec®. Vaccineren van koeien tussen 12 en 3 weken voor kalven voor een betere biestkwaliteit tegen kalverdiarree (specifieke afweerstoffen tegen rota- en corona-virus en tegen coli-diarree).

U kunt ze natuurlijk ook kopen voor €25,- per stuk.

Melk BO’s

Het blijft belangrijk om jaarlijks minimaal vijf bacteriologische melkmonsters te laten onderzoeken. Met de opkomst van de eerste keus injector (smal spectrum, dus geen behandeling tegen E.Coli) is het belangrijk om met behulp van melkmonsters een dossier op te bouwen om een goed onderbouwd bedrijfsbehandelplan op te stellen en te evalueren. Dus heeft u dit jaar nog geen monsters ingestuurd, neem contact met ons op en dan bespreken we samen met u welke dieren hier het meest geschikt voor zijn.

Nageboorte eraf spoelen

Bel ons op voor nageboorte proef – De nageboorte eraf spoelen met water.

Wij willen u vragen om ons op werkdagen te bellen tussen 8.00 en 9.00 uur als een koe aan de nageboorte staat (dus > 12 uur na de geboorte van het kalf), binnen 24 uur na afkalven. We zijn met een proef bezig om de nageboorte eraf te spoelen met behulp van water. Het enige wat we nodig hebben is een waterslang die lang genoeg is om bij de koe te komen. Zo kunt u opstartproblemen en medicijngebruik bij uw verse koeien ten gevolge van bijvoorbeeld baarmoederontsteking voorkomen!
We zullen de voorrijkosten en de tijd die we hiermee bezig zijn niet in rekening brengen. Onze eerste ervaringen zijn erg positief.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

TeatLock speenafsluiter van Heemskerk geeft ernstige bijwerkingen

19-09-2016

In deze tijden van een lage melkprijs wordt een lage kostprijs belangrijker dan ooit. Om de kostprijs te drukken wordt ook op medicijngebied meer dan eens voor een goedkoper en alternatief gekozen. Dit kunnen imitatie producten zijn (zogenaamde generieken), producten op basis van kruiden of zelfs verdund slangengif.

Recent is gebleken dat een alternatief voor Orbeseal, genaamd TeatLock verkocht door Heemskerk, ernstige bijwerkingen geeft. Koeien behandeld met dit middel krijgen versnelde en overmatige bindweefselvorming in de speen en soms in het onderste deel van het uier. Hierdoor is het na afkalven vrijwel onmogelijk om de koe te melken, en zal zij moeten worden afgevoerd. De lak is in zo’n geval nogal wat duurder dan de brief.

Hoewel een dergelijke keuze te begrijpen is willen wij dit voorval toch aangrijpen om het belang te benadrukken van de koop van geregistreerde diergeneesmiddelen bij uw dierenarts.
Vanwege de jarenlange registratie procedures zijn deze middelen veelal duurder, maar een gezonde veestapel is nog veel meer waard niet waar?

Uitnodiging open dag melkveebedrijf-MTS Kloosterboer

15-09-2016

Graag nodigen wij u namens de familie Kloosterboer uit voor de open dag ter gelegenheid van hun nieuwe melkveestal.
U bent op vrijdag 16 september  van 10:00 tot 17:00 van harte welkom voor bezichtiging aan de oxersteeg 21, 7428 MC Deventer. Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn de stal te bezichtigen bent u tijdens de open dag op zaterdag 17 september  van 10:00 tot 17:00 van harte welkom.

Wij verzoeken u vriendelijk om in het kader van de hygiene niet in bedrijfskleding te komen

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen

Nieuwsflits Augustus

10-08-2016

1.1Geboortenieuws!!

Gister is Bert Gerrits vader geworden van een prachtige gezonde dochter. Ze heet
Sophie Jasmijn. Wij feliciteren Bert en Iris van harte en wensen ze een fijne kraamtijd toe.

Wormen

Door de flinke hoeveelheid regen is het erg aannemelijk dat er in dit najaar een flinke wormbesmetting zal zijn ontstaan op de weilanden. Jongvee wat voor het eerst naar buiten is geweest, moet in het algemeen worden ontwormd (maagdarm- en longwormen). Dit kan door Noromectin Pour On te gebruiken. Wilt u controleren of het jongvee weerstand heeft opgebouwd tegen maagdarmwormen? Het begin van de stalperiode is hét moment om inzicht te krijgen óf en in welke mate er sprake is van een maagdarmwormbesmetting bij dieren met eerste weidegang. Dat kan door binnen tien dagen na het opstallen bij vijf dieren bloed te laten tappen en deze te laten onderzoeken op pepsinogeen (gepoold).
Melkveehouders die willen weten hoe het zit met maagdarmwormen bij het melkvee, kunnen dit eenvoudig monitoren via een tankmelkonderzoek. Wij kunnen u dit jaar wederom als praktijk een gratis onderzoek aanbieden, waarmee we een uitspraak kunnen doen of en hoe erg uw melkvee is besmet met wormen en of behandeling noodzakelijk is. Dit onderzoek is uiteraard alleen zinvol, wanneer u weidegang toepast bij uw melkkoeien. Meldt u het bij de praktijk als u prijs stelt op dit gratis onderzoek. Wij zullen in het najaar (oktober/november) deze tankmelkmonsters verzamelen en in 1 keer opsturen naar het laboratorium.

Blauwtong
2Sinds begin augustus 2016 is het blauwtongvaccin Bluevac BTV8 beschikbaar voor veehouders in Nederland. Veehouders die hun dieren tegen blauwtong willen laten vaccineren, kunnen contact opnemen met de praktijk, zodat we de entstof voor u kunnen bestellen. Alle dieren vanaf 2,5 maand oud moeten 2x worden gevaccineerd met 3 weken tussentijd voor een goede bescherming van 1 jaar. De vaccinatie kost per dosis ongeveer € 2,40.

In België is dit jaar inmiddels ruim een derde van het rundvee en de schapen en geiten gevaccineerd tegen een besmetting met blauwtong serotype 8. De Belgische overheid betaalde voor de vaccins. Deze overheid noemt de verspreiding van het blauwtongvirus van Frankrijk naar België in de komende weken erg aannemelijk en ziet het als een flinke dreiging voor de diergezondheid. In Nederland laat de overheid de keuze om wel of niet te vaccineren over aan de individuele veehouders.
In 2007 was Blauwtong een groot probleem voor herkauwers. In 2012 werd Nederland weer Blauwtong-vrij verklaard. Vanwege de economische schade die de ziekte kan veroorzaken, staat Blauwtong op de lijst van melding plichtige ziekten. Veehouders die vermoeden dat hun dieren besmet zijn, moeten dus een dierenarts inschakelen.
3
Verschijnselen: bij runderen verloopt de ziekte vaak subklinisch. Koorts, ontstoken ogen en speekselen door zwelling van de slijmvliezen en wonden in de bek. Ook een kapotte neusspiegel en neusuitvloeiing door zwelling van neusslijmvlies en wondjes kunnen voorkomen, net als kapotte spenen met korsten.
Diagnose: het virus kan worden aangetoond met een PCR-test of virusisolatie. Met een ELISA-test kunnen antistoffen worden aangetoond.
Behandeling: Voor dieren die toch besmet raken met Blauwtong is er geen echte behandeling. Het is vaak wel mogelijk om de gevolgen van een besmetting te beïnvloeden. De behandeling moet daarom gericht zijn op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Extra verzorging is belangrijk en vergroot de kans op herstel. Zonlicht zou de ernst van de klinische symptomen kunnen verergeren. Geef daarom zieke dieren smakelijk voedsel en regelmatig schoon drinkwater. Bied ze verder een goede ligplaats en schaduw.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda en Jorien Druijf.

Hitteflits

19-07-2016

Komende week wordt er weer mooi weer voorspeld, met woensdag kans op (sub)tropische temperaturen. Allemaal leuk en aardig, maar hier zitten de hoogproductieve koe, de droge koe en de koe die afkalft niet op te wachten. En u als veehouder ook niet: Het vetgehalte in de melk daalt, de weerstand daalt en op langere termijn zijn klauwproblemen te verwachten. Vaak worden de problemen niet tijdens de hitteperiode gezien, maar vlak daarna; juist als men denkt er tussendoor gefietst te zijn.

Wat te doen?

Voorkomen dat de pens verzuurt! Een koe heeft al last van de warmte bij 21 graden celsius of meer. Ze gaat sneller ademen en minder en onregelmatiger voer opnemen.
Dus:

 • Zorg voor een koele plek: ventilatoren in de stal dag en nacht laten draaien.
 • Vers voer! Zo houd je de koeien aan het vreten.
 • Voergang hygiëne (nog) verder aanscherpen: vaker per 24 uur voeren, vooral ook ’s avonds laat (meng)kuil voeren. Zo wordt broei aan het voerhek voorkomen.
 • Gooi het beweidingschema om: zet de dames ’s nachts buiten en overdag in de schaduw in de stal.
 • Schoon en voldoende drinkwater! Voor ieder liter melk is 3 liter water nodig en een koe drinkt bij voorkeur hard. Heel hard: 20 liter/minuut. Dus houd de waterbakken schoon en vol.
 • Voer een mineralenbuffer (bijv bicarbonaat), 150-200 gram/dier/dag is het advies. Let op: ga hier minimaal 4 dagen mee door na de warme periode!
 • Nog beter: voer extra structuur. Dit houdt de koeien aan het herkauwen waardoor de beste buffer van Moeder Natuur volop geproduceerd wordt; bicarbonaat in het speeksel.
 • Bestrijd de vliegen. Dit kan met middelen in de put, in de omgeving of op de koe zelf (Butox). Door de hitte is er al veel ongemak en door de vliegen wordt dit alleen maar erger. Bovendien kunnen vliegen kiemen overbrengen die uierontsteking veroorzaken, waar koeien tijdens hittestress sowieso extra gevoelig voor zijn.
 • Wat voorkomen van uierontsteking betreft verdient ook de boxhygiëne extra aandacht: zorg te allen tijde voor een schone en droge ligplek. Kalk kan hiervoor een uitkomst bieden: 2x per week is voldoende. Een goede (barrière) uierdip voorkomt uitdroging van de speen en helpt het slotgat gesloten te blijven.

Tot slot is er altijd nog de dierenarts die u kunt bellen mochten er zich onverhoopt toch nog problemen voordoen.

Nieuwsflits juni 2016

06-06-2016

BO melk noodzakelijk voor keuze uierinjector

Het nemen van bacteriologisch onderzoek (BO) blijft belangrijk. Allereerst is het goed om te weten welke kiem de uieronsteking of het (langdurig) hoogcelgetal veroorzaakt in de uier. Ook de gevoeligheid voor antibiotica kan bepaald worden, waardoor de inzet van de juiste injector bepaald wordt.
De uierinjectoren die hoofdzakelijk gebruikt worden bij klinische uierontsteking zijn Avuloxil en Ubrolexin. Dit zijn breedspectrum en dus tweede keus antibiotica. Bij gebrek aan een eerste keus injector voor klinische uierontsteking zijn dit de aangewezen producten.

Dit jaar zullen er nieuwe smalspectrum uierinjectoren op de markt komen en eind 2016 zal de Formulariumcommissie Melkvee van de KNMvD beoordelen of deze middelen als eerste keus injector toegepast zullen worden in de melkveehouderij. Deze injectoren zijn werkzaam tegen staphylococcen (bv SAU, CNS) en streptococcen (bv SDY, SUB), maar niet tegen e. coli of klebsiella.

Om een onderbouwde beslissing te maken welke injector bij u op het bedrijf past, is het dus zeer belangrijk om op regelmatige basis bacteriologisch onderzoek uit te voeren van ontstoken kwartieren.

Wij adviseren u om minimaal vijf BO’s te nemen per jaar en minimaal één per kwartaal.

BVD en IBR

Nu de voorjaarswerkzaamheden in volle gang zijn hebben wij dierenartsen tijd om nieuwe projecten op te pakken. Onlangs is er bekend geworden dat er vanuit de Europese unie een “steunpakket” beschikbaar is gekomen om de bestrijding van BVD en IBR op het melkveebedrijf aan te pakken. Wij vinden dit een mooi moment om de BVD-IBR bestrijding op de bedrijven waar wij komen extra onder de aandacht te brengen.
De bedoeling is dat Nederland rond 2020 BVD en IBR vrij is. In een tijd waarbij de marges klein zijn en arbeid vaak een beperkende factor is passen geen besmettelijke weerstandsverlagende ziektes als BVD en IBR. Dat deze ziektes niet op het melkveebedrijf thuis horen onderschrijft ook Friesland Campina en kent in Foqus Planet punten toe aan bedrijven die hier mee aan de slag gaan!
In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verschillende bedrijven binnen onze praktijk gerangschikt zijn. Gelukkig is een heel aantal bedrijven al voortvarend met de bestrijding aan de gang gegaan en heeft de status IBR-vrij/BVD-vrij behaald. De komende tijd zult u van ons bericht ontvangen over uw mogelijkheden om van de subsidieregeling gebruik te maken.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

De blauwe balkjes geven het aantal bedrijven aan.

Nieuwe producten

Kexxtone

De Kexxtone bolus voorkomt slepende melkziekte bij risicodieren. Verschillende bedrijven gebruiken deze bolus en we zien goede resultaten.
Kexxtone is een bolus die drie tot vier weken voor kalven in de bek wordt gegeven. In de bolus zit de stof Monensin. Deze stof zorgt ervoor dat bepaalde pensbacteriën, die directe energie beschikbaar maken voor de koe, beter kunnen groeien. Hierdoor raakt de koe minder snel en minder diep in een negatieve energiebalans als ze aan de melk komt.

De bolus is bedoeld voor koeien die een hoog risico lopen op slepende melkziekte. Hierbij kan gedacht worden aan vette koeien met een conditie score van vier en hoger of koeien met een tweelingdracht.

Wachttijd vlees en melk: 0 dagen.

Velactis

Velactis is een nieuw middel om de melkproductie van hoogproductieve koeien bij het droogzetten fors te doen dalen. Als een koe ten tijde van droogzetten meer dan tien liter melk geeft, vergroot dit de kans op melk uitliggen, uierinfectie en pijn en ongemak tijdens de droogstand. De werkzame stof in Velactis remt het hormoon prolactine, waardoor de melkproductie direct zakt.

Het kan een goede aanvulling zijn op uw andere maatregelen rondom droogstand. De behandeling bestaat uit een eenmalige injectie in de spier van 5 ml, binnen vier uur na de laatste melkbeurt. Het product is te verkrijgen in losse flesjes van 5 ml en in een doosje met 5 flesjes.

Wachttijd melk: 0 dagen (droogstand > 32 dagen) en 4 dagen (droogstand <32 dagen)
Wachttijd vlees: 23 dagen

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen

Veehoudersavond 30 maart in Boode

03-03-2016

Beste melkveehouder,

Over ruim een maand is het weer zover; dan vindt onze jaarlijkse veehoudersavond in de serre van Boode, Bathmen weer plaats. Wij willen u hiervoor natuurlijk weer van harte uitnodigen.

We denken ook dit jaar een erg leuk programma voor jullie te hebben samengesteld. Zoals u van ons gewend bent zullen we de avond starten met wat kort nieuws uit de praktijk, gevolgd door een presentatie van Martijn Selie van Hipra. Hij zal ons bijpraten over de mogelijkheden van het vaccineren van koeien tegen mastitis. Een nieuw vaccin, waar ook wij in de praktijk inmiddels enige ervaring mee hebben. Bij welke mastitisverwekkers is er verbetering te verwachten, en hoe ziet die verbetering er dan uit? (meer…)

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

12-02-2016

Zwangerschapsflits, nieuwe collega en nieuwe produkten

Nee we hebben niet per ongeluk een nieuwsflits twee keer verstuurd, maar zoals vele van jullie inmiddels waarschijnlijk wel weten hoopt Elske begin juni van haar tweede kindje te mogen bevallen. Om haar de komende tijd te ontlasten en tijdens haar zwangerschapsverlof te vervangen is per 1 februari Maaike van Diepen bij ons komen werken. Het UDN nummer van Maaike is 1101063. Zij zal dus als vervangende dierenarts optreden voor ons allemaal. Print deze nieuwsbrief dus uit voor uw administratie of kijk op de website

Wellicht herkennen jullie Maaike nog van afgelopen voorjaar toen ze bij ons als externe student 9 weken stage liep. Inmiddels is Maaike alweer enkele maanden afgestudeerd en heeft ze er erg veel zin in om de komende maanden als dierenarts bij ons aan de slag te gaan.

Dit stukje heeft ze op onze website geschreven:

Mijn naam is Maaike van Diepen en ik ben 26 jaar geleden geboren in West-Friesland. Van kleins af aan liep ik rond op het melkveebedrijf van mijn opa en vond ik het reuze interessant als er weer een kalfje werd geboren.

Op de middelbare school liep ik mee met de dierenarts en zo ben ik op het idee gekomen om diergeneeskunde te gaan studeren. Met veel plezier heb ik in Utrecht gestudeerd en tussendoor nog een uitstapje gemaakt daar Nieuw-Zeeland en Australië. Daar heb ik rondgereisd maar ook op het melkveebedrijf van mijn oom gewerkt.

Wellicht heb ik een bekend gezicht omdat ik vorig voorjaar mijn eindstage heb gelopen op de praktijk. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu tijdelijk mag werken en hoop op een prettige samenwerking!

Groetjes Maaike

Nieuwe produkten in onze apotheek

Fyto-stop poeder:
Dit zakje poeder (bevat bicarbonaar, gisten, eikenbast en kalmoeswortel) kan worden opgelost in 1,5 tot 2 liter water en 2x daags worden ingegeven via de bek bij spijsverteringsklachten als diarree zonder koorts en onregelmatige mest.

Dairy start:
Bij een hoogdrachtige koe die onvoldoende vreet of een verse hoogproduktieve koe die veel risico loopt op slepende melkziekte, kan dit middel helpen om de koe aan de gang te krijgen en te houden, doordat de leverfunctie wordt ondersteund. De bolus bestaat uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossende voor de iets langere termijn. Eenmalig toedienen en eventueel na 1 week herhalen.

Calciflash:
Nog snellere werking dan onze huidige calciumbolus Bovikalc (deze blijft ook gewoon verkrijgbaar overigens) en maar 2x toedienen on de 12 uur. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven.

Lactastart:
Koe met diarree tgv grote hoeveelheid krachtvoer? Deze bolus is uitstekend in staat om een koe van zijn acute pensverzuring af te helpen. Deze bolus bestaat ook uit 2 kleinere boli: 1x bruisend voor direct effect en 1x langzaam oplossend voor de iets langere termijn. Deze kunnen beide op hetzelfde moment worden ingegeven. Eventueel kan indien nodig de behandeling na 1 week worden herhaald.

Vervanger tijdelijk voor Engemycine:
De komende maanden zal Engemycine helaas niet te leveren zijn door de fabrikant. U kunt dus tijdelijk een vervangend product van ons voorgeschreven krijgen: dit product heeft een vergelijkbare dosering en wachttijd.

Met vriendelijke groet,
Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Bert Gerrits, Sjoerd Malda, Jorien Druijf en Maaike van Diepen.