Nieuwsflits juli – worminfecties in Nederland (2011)

09-07-2012

Worminfecties in Nederland: opvallende ontwikkelingen in 2011

In 2011 hebben ruim 2000 bedrijven in Nederland deelgenomen aan tankmelkonderzoeken van de GD. Hierbij kwamen per type worminfectie de volgende opvallende resultaten naar voren.

Aantal longworminfecties neemt toe in najaar:

In augustus zijn bij 12% van de onderzochte bedrijven veel afweerstoffen tegen longworm aangetoond en in oktober bij 19% van de onderzochte bedrijven. Oftewel: het aantal longworminfecties is in het laatste deel van het weideseizoen nog toegenomen. Ook was het opmerkelijk dat in sommige regio’s (met name Utrecht en Noord- en Zuid Holland) vaker afweerstoffen tegen longworm werden aangetoond dan in de overige gebieden. Een mogelijke verklaring is dat in die regio’s de meeste bedrijven weidegang toepassen.

Ook leverbot in minder bekende leverbotgebieden:

Op meer dan een kwart van de melkveebedrijven zijn veel afweerstoffen tegen leverbot aangetoond. Dit betrof met name de gebieden waar leverbot normaal gesproken veel voorkomt: Noord- en Zuid Holland, Friesland en het noorden van Overijssel. Toch zijn er ook hoge antistofniveaus gevonden in gebieden waar dat niet verwacht werd, zoals in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Juist in gebieden waar leverbot niet wordt verwacht kan de tankmelktest op een eenvoudige manier de leverbotsituatie op het bedrijf weergeven.

Veel maagdarmworminfecties:

Op tweederde van de bedrijven zijn in 2011 afweerstoffen aangetoond tegen maagdarmwormen. Deze afweerstoffen worden ongeveer een half jaar lang door de dieren in de melk uitgescheiden. Het gaat hierbij dus niet om overjarige infecties; de besmettingen vonden daadwerkelijk in 2011 plaats.

Worminfecties in nederland

Percentages van deelnemende bedrijven met geen, weinig, veel of zeer veel afweerstoffen

Hoestende koeien?

Hoesten in de weideperiode is het belangrijkste signaal voor een longworminfectie. De ernst van het hoesten varieert sterk. Alleen dieren met weidegang kunnen een longworminfectie oplopen. Longworminfecties komen heel af en toe voor bij koeien op een bedrijf met zomerstalvoedering wanneer de dieren vers gras gevoerd krijgen van een besmette snede. In geval van ernstige longworminfectie daalt de melkproductie en vermagert het dier. Bij een recent onderzoek is de schade door een longwormuitbraak berekend op ruim 150 euro per aanwezige koe.

Pak Worminfecties gericht aan

Meer dan 40% van de melkveehouders voert standaard een opstalbehandeling tegen worminfecties uit na het eerste weideseizoen, terwijl dit lang niet altijd nodig is. Onnodig behandelen kost geld, werkt goede immuniteitsopbouw tegen en leidt tot resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen. Tankmelkonderzoek biedt melkveehouders de mogelijkheid om in één keer een overzicht van de wormstatus (maagdarm-, longwormen en leverbot) op hun bedrijf te ontvangen. Deze parasitaire infecties kunnen problemen geven zoals zieke dieren en productiedaling. Met de uitslag van het tankmelkonderzoek kunt u samen met uw dierenarts deze aandoeningen gericht aanpakken en voorkomt u eventueel onnodig behandelen.

Tankmelkonderzoek op afweerstoffen geeft veel inzicht in de immuniteitsontwikkeling voor de betreffende wormen bij jongvee en de eventuele schade door worminfecties bij melkvee. GD Tankmelk Worminfecties omvat een handige combinatie van drie tankmelktesten op worminfecties: longwormen, maagdarmwormen en leverbot. Doel: het opsporen van (subklinische) long-, maagdarmworm- en leverbotinfecties in melkveekoppels met weidegang. De tankmelk wordt twee keer getest op afweerstoffen tegen longwormen, in augustus en eind oktober, en een keer op leverbot en maagdarmwormen in oktober. Begin november ontvangen zowel veehouder als dierenarts een overzichtelijke totaaluitslag van het gecombineerde wormonderzoek. Zo weet u of er één of meerdere parasitaire infecties spelen op uw bedrijf. GD besteed de komende maanden extra aandacht aan parasieten en biedt het tankmelkabonnement in de periode t/m 15 juli voordelig aan. Voor €52,50 wordt uw tankmelk in bovenstaande periode onderzocht op maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Bovendien ontvangt u als er vervolgonderzoek noodzakelijk is  in bloed (longworm en/of leverbot) of mest (maagdarmwormen) als deelnemer aan dit abonnement 25% korting op de onderzoekskosten bij de GD.

Voor deelname aanmelden; www.gddeventer.com of 0900-1770.